Základné ustanovenia

Názov dobrovoľného občianskeho združenia je Sieť LetNet v slovenskom jazyku.

Oficiálna skratka je LetNet.

Sídlom združenia je: LetNet, Letná ul. 340, 049 11 Plešivec

Cieľ a činnosť

Cieľom združenia je združiť obyvateľov obce Plešivec a blízkeho okolia predovšetkým za účelom osvojovania si modernej počítačovej komunikácie, vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Občianske združenie Sieť LetNet je nezisková organizácia.


Popri tom bude najmä:

 1. svojpomocne budovať, spravovať a rozširovať počítačovú sieť pre obyvateľov obce Plešivec a blízkeho okolia, ktorí o to prejavia záujem v rámci finančných možností združenia a s tým úzko súvisiacich technických možností spojenia tak, aby sa jej členovia v blízkej budúcnosti mohli pripojiť čo najvýhodnejšie na Internet prostredníctvom LetNet-u.
 2. organizovať podujatia spojené s využívaním počítačovej siete, ako debatné fóra (chat) a pod., na základe vzájomnej dohody
 3. podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti
 4. výhľadovo spolupracovať so združeniami a organizáciami s podobným zameraním za účelom rozvoja, alebo výmeny skúseností
 5. využívať myšlienkové prostriedky (napr.: prednášky a stretnutia, diskusie, odborné dialógy a pod., vydávanie brožúriek, príručiek, zoznamov a pod.) predovšetkým v elektronickej podobe cez sieť LetNet
 6. využívať materiálne prostriedky:
  1. zápisné a členské poplatky riadnych, mimoriadnych a prípadne čestných členov na základe schváleného rozpočtu Plenárnym zhromaždením združenia
  2. prípadné výťažky z organizovaných stretnutí, publikácií a pod., maximálne do výšky nákladov
  3. príspevky z fondov, dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele, iné finančné a materiálne príspevky

Členstvo

Členstvo v združení LetNet je dobrovoľné. Formy členstva sú nasledovné: riadne, mimoriadne a čestné. Členom združenia sa rozumie užívateľ pripojený do siete LetNet.


 • Riadnym členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú obyvateľmi obce Plešivec, blízkeho okolia a súhlasia s cieľmi a stanovami združenia. Členstvo mladších osôb je možné prostredníctvom zákonného zástupcu (jedného z rodičov). Po prijatí za člena, neplnoletý má všetky práva riadneho člena.
 • Mimoriadnym členom združenia môžu byť fyzické, alebo právnické osoby, ktoré chcú a sú schopné podporovať ciele združenia. Na Plenárnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.
 • Čestným členom združenia môžu byť osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov určuje a menuje predsedníctvo.

O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

Členstvo vzniká dňom prijatia za člena, pričom zaplatenie zápisného a členského príspevku je nutnou podmienkou.

Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.

Zánik členstva:

 1. vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
 2. vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
 3. ukončením trvalého pobytu v Plešivci, resp. v jeho blízkom okolí
 4. úmrtím člena
 5. zánikom združenia

Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz a vyrovnať všetky záväzky voči združeniu. Zánikom členstva podľa bodov 1. - 4. finančné prostriedky do stavby a prevádzky siete si člen, ani rodinný príslušník nemôže nárokovať od združenia, ale môže prípojku odpredať inému užívateľovi na základe vzájomnej dohody, čo oznámi predstavenstvu.

Pri zániku členstva podľa bodov 1. a 3. následníctvo pripojenia vysporiada člen najneskôr dňom registrácie nového člena, resp. oznámi uvoľnenie prípojky, od kedy ukončil využívanie pripojenia.

Naplnením bodu 4. sa členstvo preregistruje na základe žiadosti na iného rodinného príslušníka, alebo sa postupuje ako v predošlých dvoch odstavcoch.

Práva a povinnosti členov

Člen má právo najmä:

 1. podieľať sa na činnosti združenia
 2. využívať majetok združenia v súlade so stanovami
 3. voliť a byť volený do orgánov združenia
 4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko
 5. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

Povinnosti člena sú najmä:

 1. dodržiavať stanovy združenia
 2. rešpektovať a prísne dodržiavať prevádzkový poriadok Siete LetNet
 3. plniť uznesenia (smernice, nariadenia) orgánov združenia
 4. pravidelne platiť členské poplatky, ktoré zahŕňajú aj určený podiel za Internet, platba na obdobie roku dopredu je možná
 5. na základe uznesenia predsedníctva do určeného termínu vyplatiť sumu na konkrétnu záležitosť napr.: pri rozširovaní, modernizácii resp. pre nevyhnutnú údržbu komponentov siete (tzv. jednorázové skladačky)
 6. sledovať oznamy na domovskej stránke združenia (www.letnet.sk)
 7. voliť do predsedníctva združenia

Za používaný software na vlastnom počítači je právne zodpovedný každý užívateľ sám, ako aj za všetky aktivity vyvíjané z PC pripojeného do siete LetNet!


Všetky dôležité informácie o právach, povinnostiach a rozhodnutiach pre členov predsedníctvo OZ Sieť LetNet zverejňuje výhradne na svojej web-ovej stránke www.letnet.sk.

Sankcie

Za nerešpektovanie Prevádzkového poriadku, Stanov siete LetNet, alebo nedodržiavania platobnej disciplíny sa členovia budú sankcionovať odpojením z počítačovej siete:

 1. dočasne, napr.:
  1. do vyrovnania mesačných resp. skladačkových platobných pozdĺžností (pri opakovaní sa odpojenie bude predlžovať na základe dohody predstavenstva)
  2. za porušenie komunikačnej disciplíny (napr. používanie vulgárnych výrazov) – 1 týždeň
  3. sprístupnenie pre mládež nevhodnej multimediálnej tvorby pred 22:00 hod. – 2 týždne
 2. natrvalo, pri hrubom a sústavnom porušovaní vyššie uvedených ustanovení, hackerských pokusoch a porušovaní všeobecných pravidiel spoločenského správania
  1. pri nezaplatení členských poplatkov za obdobie 6 mesiacov, predsedníctvo rozhoduje o zrušení členstva

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. plenárne zhromaždenie
 2. predsedníctvo
 3. predseda, štatutárny orgán
 4. revízna komisia

Plenárne zhromaždenie:

Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia.


Plenárne zhromaždenie:

 1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
 2. volí a odvoláva členov predsedníctva
 3. schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
 4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 5. rozhoduje o zámeroch združenia, prípadne o jeho zrušení

Predsedníctvo prostredníctvom predsedu zvolá plenárne zhromaždenie:

 1. podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka
 2. ak o to požiada najmenej 1/4 členov združenia do 30 dní od doručenia žiadosti

Plenárne zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Zhromaždenie vedie predseda združenia, resp. ním poverený člen. Predsedníctvo zaistí skrutátorov pre sčítavanie hlasov.

Plenárne zhromaždenie musí byť ohlásené minimálne 7 dní vopred na domovskej web-ovej stránke združenia Siete LetNet.

Predsedníctvo, Štatutárny orgán

Predsedníctvo má 5 členov. Členovia predsedníctva sú volenými zástupcami z radov riadnych, mimoriadnych a čestných členov združenia Sieť LetNet. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Plenárnemu zhromaždeniu.

Predsedníctvo môže jednohlasným uznesením kooptovať ďalších 2 členov do výboru, pokiaľ to vyžaduje rozsah práce predsedníctva.

Predsedníctvo si volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu združenia.

Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda podľa potreby a riadi zasadnutie predsedníctva. Uznesenia predsedníctva sa prijímajú konsenzom prítomných členov.

Predsedníctvo určuje výšku členského poplatku a zápisného.

Funkčné obdobie predsedníctva je 5 rokov.


Do pôsobnosti predsedníctva ďalej patrí:

 1. riadenie rokovania plenárneho zhromaždenia a usmerňovanie diskusie ku konkrétnym záverom
 2. riadiť činnosť združenia v období medzi dvomi Plenárnymi zhromaždeniami
 3. starostlivosť o bezproblémový chod domény, prostredníctvom technika siete
 4. rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
 5. potvrdzovať prijatie nových členov
 6. rozhodovať o vylúčení, členov ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
 7. rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nespadajú do právomoci Plenárneho zhromaždenia, alebo ktoré si Plenárne zhromaždenie nevyhradilo

Štatutárnym orgánom združenia je predseda, v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda, ktorí zastupujú združenie navonok.

Predseda združenia stráca funkciu:

 1. vzdaním sa funkcie písomne do rúk predsedníctva
 2. odvolaním na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov plenárneho zhromaždenia

Revízna komisia

Revízna komisia:

 1. je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá plenárnemu zhromaždeniu
 2. má troch členov a majú v nej zastúpenie riadny, mimoriadny, alebo aj čestný členovia združenia. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s funkciou v predsedníctve

Členovia si spomedzi seba volia predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej 2-krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda komisie. Revízna komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou členov revíznej komisie.


Revízna komisia:

 1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie
 2. kontroluje dodržiavanie stanov a prevádzkového poriadku

Funkčné obdobie revíznej komisie je 5 rokov.

Hospodárenie združenia

Združenie hospodári s hnuteľným majetkom - financiami. Nakoľko sa jedná o neziskovú organizáciu zdrojmi financií sú:

 1. zápisné, členské poplatky a tzv. jednorázové skladačky
 2. prípadné výťažky z organizovaných stretnutí, publikácií a pod., maximálne do výšky nákladov
 3. dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska prípadne i zo zahraničia

Hospodárenie s majetkom sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými pravidlami a predpismi. V súlade s nimi združenie zabezpečuje ochranu i evidenciu spoločného hnuteľného majetku. Zoznam sieťových komponentov so spoločným charakterom je uvedený na príslušnej stránke serveru LetNet.

Ďalší hnuteľný majetok, ako napr.: sieťové káble, switch-e, antény a pod. sú vždy vlastníctvom konkrétnych členov, resp. skupín členov, ktorí si ich financujú.

Nehnuteľný majetok združenie nevlastní.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

 1. dobrovoľným rozpustením uznesením Plenárneho zasadnutia združenia, pričom súčasne rozhoduje o prechode práv a povinností k majetku združenia.
 2. zlúčením s iným združením
 3. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

V prípade dobrovoľného rozpustenia, Plenárneho zasadnutie vymenuje likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky združenia. So zvyšným majetkom naloží podľa uznesenia Plenárneho zasadnutia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia v OZ Sieť LetNet
 2. Prvotné stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 15.7.2004 v Plešivci a následne zaregistrované na MV SR dňa 5.8.2004 pod č. spisu VVS/1-900/90-24305
 3. Tieto stanovy, so Zmenou č.1 boli schválené na Plenárnom zhromaždení OZ Sieť LetNet dňa 29.3.2009